Gibson ES-335 Custom Shop vs Epiphone Sheraton made in Korea

https://www.youtube.com/watch?v=fIU6xeeBu38

Regards,

Marcus